बिद्यालय स्तरीय बालक्लब गठन

28 Sep, 2020
खानेपानी स्वच्छता तथा सरसफाईका लागि बालक्लब गठन र्दभएको छ । गेरुवा ग्रामिण समाज बर्दियाको पहलमा क्बलहरु गठन गरिएको हो ।